Polestar 3 (Image Polestar)

Tijdlijn van de Elektrische Auto

De adoptie van elektrische auto’s (EV’s) is een gelaagd proces, beïnvloed door technologische, economische, en sociale factoren. Deze tijdlijn presenteert voorspellingen over de doorbraak van EV’s, gebaseerd op huidige trends en eerder onderzoek.

Tijdlijn:

 • 2010-2020: Beginfase van EV’s
  • 2010: De eerste moderne elektrische auto’s komen op de markt.
  • 2015: EV’s bereiken een marktaandeel van 1% wereldwijd.
  • 2020: Marktanalyses tonen een marktaandeel van 4-5% voor EV’s.
 • 2021-2025: Versnelde groei
  • 2021: Verdere prijsdaling van batterijen begint. Landen beginnen serieuze stimuleringsmaatregelen te introduceren.
  • 2022: Meer dan 10 miljoen elektrische auto’s wereldwijd.
  • 2023: Snellaadtechnologieën worden gemeengoed, waardoor de laadtijd van batterijen aanzienlijk wordt verkort.
  • 2025: Verwachting dat batterijkosten dalen tot ongeveer $125 per kWh.
 • 2026-2030: De verwachte doorbraak
  • 2026: EV’s bereiken 15-20% van de wereldwijde automarkt.
  • 2027: Batterijkosten dalen tot ongeveer $100 per kWh, waardoor EV’s concurrerend worden qua totale eigendomskosten.
  • 2028: Uitgebreide wereldwijde laadinfrastructuur wordt gerealiseerd.
  • 2030: Marktvoorspellingen suggereren dat EV’s een marktaandeel van 30-50% kunnen hebben.

Cruciale Onderwerpen en Tijdlijn:

 • 2020-2025: Infrastructuur en Overheidsbeleid
  • Overheden wereldwijd beginnen met het opzetten van stimuleringsprogramma’s voor de bouw van EV-laadstations.
  • Voorlichtingscampagnes worden gelanceerd om mythen over EV’s te ontkrachten.
 • 2021-2026: Batterijtechnologie en actieradius
  • Doorlopende investeringen in R&D leiden tot betere batterijtechnologieën.
  • EV’s met een actieradius van meer dan 500 km worden de norm.
 • 2027-2030: Milieuoverwegingen en Industriële betrokkenheid
  • Hernieuwbare energiebronnen worden de primaire bron voor elektriciteitsopwekking in veel landen.
  • Grote automakers introduceren meer diverse en betaalbare EV-modellen.

Conclusie: De tijdlijn suggereert een optimistisch, maar haalbaar pad voor de adoptie van EV’s in het komende decennium. De doorbraak van de elektrische auto is een samenspel van technologische, economische, en sociale factoren. Terwijl technologische ontwikkelingen en dalende kosten de weg effenen, zal een combinatie van overheidsbeleid, industriebetrokkenheid, en publieke perceptie uiteindelijk bepalen wanneer EV’s een dominante positie op de markt zullen innemen.

EVTrader® – Uw partner voor het kopen en leasen van nieuwe en gebruikte elektrische auto’s.

 

 • ENGLISH 

Timeline of the Electric Vehicle Evolution

The adoption of electric vehicles (EVs) is a multifaceted process influenced by technological, economic, and societal factors. This timeline presents predictions about the breakthrough of EVs, based on current trends and prior research.

Timeline:

 • 2010-2020: Early Phase of EVs 2010
  • 2010: The first modern electric cars hit the market.
  • 2015: EVs attain a 1% global market share.
  • 2020: Market analyses indicate a 4-5% market share for EVs.
 • 2021-2025 Accelerated Growth
  • 2021: Further battery price reductions begin. Countries initiate substantial incentive measures.
  • 2022: Over 10 million electric vehicles are on the roads worldwide.
  • 2023: Fast-charging technologies become commonplace, significantly reducing battery charging times.
  • 2025: Expectation of battery costs dropping to around $125 per kWh.
 • 2026-2030: The Anticipated Breakthrough
  • 2026: EVs capture 15-20% of the global automotive market.
  • 2027: Battery costs decrease to approximately $100 per kWh, making EVs competitive in terms of total ownership costs.
  • 2028: Extensive global charging infrastructure is realized.
  • 2030: Market forecasts suggest EVs could hold a 30-50% market share.

Key Topics and Timeline:

 • 2020-2025: Infrastructure and Government Policies
  • Governments worldwide embark on incentive programs for the construction of EV charging stations.
  • Educational campaigns are launched to debunk myths surrounding EVs.
 • 2021-2026: Battery Technology and Range
  • Continual investments in R&D lead to enhanced battery technologies.
  • EV’s with a range of over 500 km become the standard.
 • 2027-2030: Environmental Considerations and Industry Involvement
  • Renewable energy sources become the primary source of electricity generation in many countries.
  • Major automakers introduce a wider range of diverse and affordable EV models.

Conclusion: The timeline suggests an optimistic yet achievable path for the adoption of EVs in the coming decade. The breakthrough of the electric vehicle is a synergy of technological, economic, and societal factors. While technological advancements and falling costs pave the way, a combination of government policies, industry engagement, and public perception will ultimately determine when EVs will claim a dominant position in the market.

Source : Daniel Paaij          Header : Polestar 3

EVTrader® – The Marketplace for Electric Vehicles!